วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 3

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

       หน่วยการเรียนที่  3 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

            1.  ประวัติของคอมพิวเตอร์

            2.  ความหมายของคอมพิวเตอร์

            3.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

            4.  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

            5.  ระบบคอมพิวเตอร์

           6.   องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามหน่วยการเรียนที่ 3 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

       เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้   นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  

ดังต่อไปนี้

 

            1.  อธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์ได้

            2.  อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้

            3.  ระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

            4.  บอกประโยชน์คอมพิวเตอร์ได้

            5.  อธิบายระบบของคอมพิวเตอร์ได้

            6.  ระบุองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

         ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  

จึงใช้กิจกรรมการเรียน   การสอนดังนี้ 

 

          1.  การบรรยายประกอบสื่อ

          2.  การอภิปราย

          3.  การตอบคำถาม

          4.  การทำแบบฝึกหัด

         5.  การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

 

การวัดและการประเมินผล

       วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้  มีดังนี้

 

          1.  การสังเกตความสนใจ

          2.  การซักถามความเข้าใจ

          3.  การศึกษาค้นคว้า

         4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย

         5.   การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

         6.   การสอบกลางภาคเรียน

         7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น