วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 3

 

          1.  คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไร

          2.  คอมพิวเตอร์มีที่มาอย่างไร

          3.  ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้แก่อะไรบ้าง

           4.  ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร   ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่อะไร

          5.  ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร ส่วนประกอบที่สำคัญของฮาร์ดแวร์ได้แก่อะไร

          6.  ส่วนประกอบใดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนส่วนสมองของระบบคอมพิวเตอร์

         7.  หน่วยคอมพิวเตอร์แบบแรม  (RAM)  และแบบรอม  (ROM)  ของหน่วยความจำหลัก แตกต่างกันอย่างไร

        8.  จานบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ประกอบด้วยอะไร ทำหน้าที่อย่างไร

         9.   บอกความหมายของคำต่อไปนี้เมกะไบต์  (Megabyte)  กิกะไบต์  (Gigabit)  พิกเซล (Pixel)  จิกะไบต์  (GHz)

         10.  จอภาพ   แป้นพิมพ์   และเมาท์ ทำหน้าที่อย่างไรในเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น