วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 3

 

          1.  คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไร

          2.  คอมพิวเตอร์มีที่มาอย่างไร

          3.  ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้แก่อะไรบ้าง

           4.  ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร   ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่อะไร

          5.  ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร ส่วนประกอบที่สำคัญของฮาร์ดแวร์ได้แก่อะไร

          6.  ส่วนประกอบใดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนส่วนสมองของระบบคอมพิวเตอร์

         7.  หน่วยคอมพิวเตอร์แบบแรม  (RAM)  และแบบรอม  (ROM)  ของหน่วยความจำหลัก แตกต่างกันอย่างไร

        8.  จานบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ประกอบด้วยอะไร ทำหน้าที่อย่างไร

         9.   บอกความหมายของคำต่อไปนี้เมกะไบต์  (Megabyte)  กิกะไบต์  (Gigabit)  พิกเซล (Pixel)  จิกะไบต์  (GHz)

         10.  จอภาพ   แป้นพิมพ์   และเมาท์ ทำหน้าที่อย่างไรในเครื่องคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

      ประโยชน์ที่เราได้รับจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน สามารถแบ่งได้  ดังนี้

            1.   มีความเร็วในการทำงานสูง   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันสามารถประมวลผลคำสั่งในช่วงเวลา  1  วินาทีได้มากกว่าหนึ่งร้อยล้านคำสั่งจึงใช้ในงานคำนวณต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  การฝากถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม  เป็นต้น

 

            2.  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ตลอด  24  ชั่วโมง  เป็นสัปดาห์  หรือเป็นปี  โอกาสเครื่องเสียน้อยมาก  ใช้แทนกำลังคนได้มากมาย

 

         3.  มีความถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่สั่งงานและข้อมูลที่ใช้

        

         4.  เก็บข้อมูลได้มาก  ไม่ต้องใช้เอกสารและตู้เก็บ

 

          5.  สามารถโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

ระบบคอมพิวเตอร์

 

            ระบบคอมพิวเตอร์  หมายถึง  กรรมวิธีที่คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้ใช้มากที่สุด เช่น การตรวจสอบข้อมูลประชาชนจากระบบทะเบียนราษฎร์  ของสำนักทะเบียนราษฎร์  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล  ระบบเสียภาษี  ระบบทะเบียนการค้า  ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ฯลฯ  ถ้าต้องการทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  สามารถตรวจสอบได้โดยการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

            ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ   4  ส่วน  ดังนี้

        1.   ฮาร์ดแวร์   (hardware)  หรือ  ส่วนเครื่อง

        2.  ซอฟต์แวร์   (software)  หรือ  ส่วนชุดคำสั่ง

        3.  ข้อมูล   (data)

        4.  บุคลากร   (people)

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

          คอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 

           คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หมายถึง  ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้  เช่น   ตัวเครื่อง   จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาท์  เป็นต้น

 

จำแนกหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ   สามารถแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ  5  ส่วน  คือ

 

           1.  หน่วยรับข้อมูลเข้า  (Input Unit)  เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่นำมาเชื่อมต่อทำหน้าที่ป้อนสัญญาณเข้าสู่ระบบ  เพื่อกำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  ตามความต้องการทั้งวัสดุอุปกรณ์  เกี่ยวข้อง เช่น แป้นอักขระ (keyboard) เมาส์ (mouse) ซีดีรอม (CD-Rom) ไมโครโฟน(Microphone)  ฯลฯ

 

           2.  หน่วยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit : CPU)  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณทั้งทางตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ

 

           3.  หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งไปประมวลผลยังหน่วยประมวลผลกลาง  และเก็บผลลัพธ์ที่ได้มาจากการประมวลผลแล้ว เพื่อเตรียมส่งไปยังหน่วยแสดงผล

 

          4.  หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลหรือผ่านการคำนวณแล้ว

 

          5. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ  (Peripheral Equipment) เ ป็นอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น  เช่น  โมเด็ม  แผงวงจรเชื่อมต่อ  เครือข่าย  เป็นต้น

ความหมายของคอมพิวเตอร์

 

           คอมพิวเตอร์  เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยคำสั่ง  ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมต่าง ๆ  สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้หลายแบบ  รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์  คือมีศักยภาพสูงในการคำนวณประมวลผลข้อมูล  ทั้งที่เป็นตัวเลข  รูปภาพ  ตัวอักษร  และเสียง  ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างกว้างขวาง

คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์

 

1. ประวัติของคอมพิวเตอร์

 

           เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน  เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปี  เริ่มจากการสร้างอุปกรณ์ที่ไม่มีกลไกซับซ้อน  จนกลายมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มีศักยภาพสูงที่นำมาใช้งานในชีวิตประจำวันในขณะนี้ เพื่อนำมาช่วยทำงานด้านการคำนวณประมวลผล  และสามารถนำไปใช้ในการควบคุมการผลิตงานทางด้านอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ

 

           อุปกรณ์ชิ้นแรกซึ่งเป็นที่มาของคอมพิวเตอร์  เริ่มจากการคิดค้นของชาวจีนในช่วงปี พ.ศ. 500  มีการประดิษฐ์ลูกคิด  (Abacus)  ขึ้นมาช่วยในการคิดเลขจึงถือได้ว่าเครื่องคิดเลขนี้เป็นต้นกำเนิดของเครื่องคิดเลขในยุคต่อมา

 

            ในปี พ.ศ. 2185 แบลส์  พาสคัล (Blaise Pascal) นักวิทยาศาสตร์และปรัชญาชาวฝรั่งเศส  ได้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้งาน  เครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นใช้ในการคำนวณ   สามารถใช้บวกและลบค่าตัวเลขได้อย่างถูกต้อง

 

          ปี พ.ศ. 2376 ชาร์ล  แบบเบจ ได้สร้างเครื่องคำนวณที่ทำงานโดยอาศัยโปรแกรมเป็นเครื่องแรกของโลก  เราให้เกียรติยกย่องว่าเขาเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์เนื่องจากเครื่องที่เขาสร้างขึ้นเป็นต้นแบบหรือแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบัน

 

clip_image003

(ก) ลูกคิดเพื่อคิดเลขของชาวจีน                (ข)  เครื่องคำนวณของพาสคัล

ภาพแสดงเครื่องคำนวณในยุคแรก

 

ปี  พ.ศ. 2489 คณะนักวิจัย ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีมงานหนึ่ง  ได้พัฒนาและสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกมีชื่อเรียกว่า  อินิแอ็ก  ( ENIAC)  เพื่อใช้ในการคำนวณวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 มีความสามารถคำนวณสมการที่สลับซับซ้อนได้รวดเร็วและถูกต้อง ใช้ทำงานทดแทนกำลังคนได้หลายร้อยเท่า ต่อจากนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาจากระบบใหญ่ จนสามารถพัฒนาเป็นระบบเล็ก  หรือที่เราเรียกว่า  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ( Personal Computer หรือ PC ) มีความสามารถในการทำงานไม่ด้อยกว่าเครื่องขนาดใหญ่  โดยเราสามารถพบเห็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มาใช้งานทั่วไป  เช่น  ในสำนักงานห้างร้านต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่งการใช้งานที่บ้าน   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน   ช่วยให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พิเศษต่อผ่านสายสัญญาณโทรศัพท์   เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้  สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างประเทศหรือภายในประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้น

 

clip_image002[5]

ภาพแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะในยุค