วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

          คอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 

           คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หมายถึง  ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้  เช่น   ตัวเครื่อง   จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาท์  เป็นต้น

 

จำแนกหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ   สามารถแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ  5  ส่วน  คือ

 

           1.  หน่วยรับข้อมูลเข้า  (Input Unit)  เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่นำมาเชื่อมต่อทำหน้าที่ป้อนสัญญาณเข้าสู่ระบบ  เพื่อกำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  ตามความต้องการทั้งวัสดุอุปกรณ์  เกี่ยวข้อง เช่น แป้นอักขระ (keyboard) เมาส์ (mouse) ซีดีรอม (CD-Rom) ไมโครโฟน(Microphone)  ฯลฯ

 

           2.  หน่วยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit : CPU)  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณทั้งทางตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ

 

           3.  หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งไปประมวลผลยังหน่วยประมวลผลกลาง  และเก็บผลลัพธ์ที่ได้มาจากการประมวลผลแล้ว เพื่อเตรียมส่งไปยังหน่วยแสดงผล

 

          4.  หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลหรือผ่านการคำนวณแล้ว

 

          5. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ  (Peripheral Equipment) เ ป็นอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น  เช่น  โมเด็ม  แผงวงจรเชื่อมต่อ  เครือข่าย  เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น